Schedule

 

Monday Class Teacher
9:30 - 11:00 Hot Yoga Abbey
11:30 - 12:30 Power Vinyasa Abbey
5:30 - 7:00 Hot Yoga Rich
7:30 - 9:00 Hot Yoga Rich
     
Tuesday    
9:30 - 11:00 Hot Yoga Alexia
5:30 - 7:00 Hot Yoga Rich
7:30 - 8:45 Power Vinyasa Rich
     
Wednesday    
9:30 - 11:00 Hot Yoga Abbey
11:30 - 12:30 Power Vinyasa Abbey
5:30 - 7:00 Hot Yoga Alexia
7:30 - 8:30 Power Vinyasa Janelle
     
Thursday    
9:30 - 10:30 Power Vinyasa Judy
5:30 - 6:45 Power Vinyasa Abbey
7:30 - 9:00 75min Hot Yoga w Music* Stephanie
     
Friday    
9:30 - 11:00 Hot Yoga Rich

11:30 - 12:30
 

6:00 - 7:00

Power Vinyasa
 

Power Vinyasa

Rich
 

Abbey

     
Saturday    
8:00 - 9:30 Hot Yoga Leah 
10:00 - 11:00 Power Vinyasa Ted
4:00 - 5:30 75min Hot Yoga w Music* Larissa
     
Sunday    
8:00 - 9:30 Hot Yoga Stephanie
10:00 - 11:00 Power Vinyasa Judy
4:00 - 5:30 Hot Yoga Larissa

*not for first time students